Migrationsrätt

Asyl 
Om du söker asyl i Sverige har du ofta rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att tillvarata på dina rättigheter under hela processen. Staten står för kostnaderna avseende det offentliga biträdet. Du kan framföra önskemål om vem du önskar som offentligt biträde. Begär en jurist från Advokatbolaget WIKÖ i samband med din asylansökan. 

Arbetstillstånd 
När en person inte är medborgare i ett EES-land och vill arbeta i Sverige behöver denne beviljas ett arbetstillstånd. Vi på Advokatbolaget WIKÖ hjälper dig genom processen avseende ansökan om arbetstillstånd. Hör av dig för att boka in ett inledande möte. 

Svensk medborgarskap
Den som varit bosatt i Sverige under en viss tid och uppfyller kraven kan ansöka om svenskt medborgarskap. Beviljas du svenskt medborgarskap räknas du som svensk och kan bland annat ansöka om svenskt pass. Huvudregeln är att den som ansöker om svenskt medborgarskap ska ha haft sin hemvist i Sverige i minst fem år och ha permanent uppehållstillstånd. Vi på Advokatbolaget WIKÖ hjälper dig med din ansökan. Hör av dig för att boka in ett inledande möte. 

Anknytning
Ibland skiljs familjemedlemmar ifrån varandra, och ibland uppstår nya relationer och familjeband när människor flyttar världen över. I samband med ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan vi på Advokatbolaget WIKÖ hjälpa dig. Det ställs vissa krav i samband med ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Hör av dig för att boka in ett inledande möte. 

Bild från Unsplash